Goededoelenweekbudel

Wij zamelen in voor 13 fondsen

 

Algemene Voorwaarden GoededoelenweekBudel.

 

Gegevens Stichting

 

GoededoelenweekBudel. (hierna genoemd GDWB)
Naam: Stichting GoededoelenweekBudel

 

Adres: Wollenhoekstraat 7, 6021 JJ Budel
Telefoon: 06-2062 1468


Bereikbaarheid van maandag t/m zaterdag hele dag
Contact: voorzitter@goededoelenweekbudel.nl
KvK nummer: 630 51 982
ANBI: RSIN 8550 72 052


Beleidsplan: Zie hoofdstuk ‘ Alle documenten ‘

De Website is eigendom van GDWB. Eenieder die gebruik maakt van de GDWB gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

 

U doneert aan de GDWB zonder winstoogmerk.

GDWB is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling: RSIN 8550 72 052.

 

Voorwaarden:

 

Op de website wordt de donateur gevraagd de Algemene voorwaarden te accepteren door het aanvinken van een hokje.

 

Donatiebestemming:

 

De donatie is bestemd voor het gekozen Fonds op het donatieformulier en wordt door GDWB overgemaakt naar het betreffende Fonds.

 

Rechten en plichten van GDWB.

 

De donateur geeft bij de donatie aan waar de gelden aan besteed worden d.m.v. het donatieformulier. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

GDWB verplicht zich deze gelden af te dragen aan de genoemde Fondsen onder aftrek van gemaakte kosten. Deze Fondsen beschikken allen over het CBF keurmerk.

 

Privacy.

 

GDWB verwerkt de eventueel door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle terzake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG) worden gesteld.
GWDB stelt deze gegevens niet beschikbaar aan derden.

 

Juridisch

 

Op uw donatie en op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.